01:21:31 - 21/06/2016

Để xem được phụ đề tiếng Việt, bạn có thể chọn Settings -> Subtitles -> Auto-Translate và chọn Vietnamese.

Các tin khác